Lantion istumapaine

Reijo Koskelo, FT, TtM, tutkija, 26.9.2008

Johdanto

Istumapaineiden jakautumisen kehossa tiedetään vaihtelevan voimakkaasti eri istuinten välillä. Viitearvoja ihmiselle haitallisesta paineesta ei kuitenkaan ole saatavilla. Viitearvojen puuttumisen vuoksi haitallisuuden määrittää ainoastaan istuvan henkilön subjektiivinen kokemus ja mahdollinen epämukavuus. Istumapaineet vaikuttavat ihmisen istuma-asentoon, kun epämiellyttävää painetta pyritään välttämään. Istuin voi olla muotoiltu niin, että luonnollinen istuma-asento aiheuttaa mahdollisimman pienen paineen.

Mieskilpapyöräilijöillä on todettu useissa tutkimuksissa genitaaliterveyshaittoja, joiden epäillään ilmenevän myös istuttaessa pitkiä jaksoja täysipäiväisessä työssä tietyntyyppisillä satulatuoleilla.

Tavallisella tuolilla istuttaessa lantioon kohdistuu painetta, joka aiheuttaa pitkään kestäessään yleisesti tunnettua pehmytkudosten puutumista. Istuttaessa istuinkyhmyjen päällä satulatuolilla näin tapahtuu vähemmän. On ajateltavissa, että tavallisellakin tuolilla istuessa miehet tavallisesti alitajuisesti kallistavat lantiotaan taakse päin varoen aiheuttamasta painetta herkälle genitaalialueelle. Istuttaessa raottomilla satulatuoleilla peniksen juureen kohdistuu kuitenkin helposti havaittava ja epämiellyttävä paine, jonka saattaa olettaa aiheuttavan joissakin oloissa myös erektionaalisia häiriöitä. Raollisella satulatuolilla ei vastaavaa penikseen kohdistuvaa painetta koeta samalla tavoin syntyvän.

Naisilla pikkuhousunsuojat, tiiviit alusvaatteet ja pitkäaikainen istuminen voivat lisätä genitaalialueen lämpötilaa ja kosteutta ilmanvaihdon vähäisyyden takia. Raollisella satulatuolilla istuttaessa genitaalialue on raon päällä, saa enemmän ilmaa ja ilmeisesti tuulettuu paremmin, ja infektioriski voi vähentyä.

Kun reidet olivat 45 astetta alaviistoon vaakatasosta mitaten, useimmilla koehenkilöillä lantio on pystyssä kuten seistessäkin ja selkä on luonnollisessa S-asennossa (lannelordoosi ja yläselän kaari, kyfoosi) ilman selkä- tai lantiolihasten aktiivista työskentelyä.

Menetelmät

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kolme erilaista satulamallista tuolia: Salli MultiAdjuster, Salli Classic ja Bambach. Tavoitteena on vertailla näiden tuolien synnyttämien paineiden voimakkuutta ja niiden jakautumista reisien, pakaroiden ja genitaalien kesken.

Salli MultiAdjuster (valmistaja Salli Systems, Suomi)

 • korkeussäätö kaasujousella
 • istuimen kallistuksen ja leveyden säätö
 • tuolin kokonaispaino 13 kg
 • kaksiosainen istuin
 • istuimen leveys säädettävissä

Salli Classic (valmistaja Salli Systems, Suomi)

 • korkeussäätö kaasujousella
 • istuimen kallistusmahdollisuus
 • tuolin kokonaispaino 12 kg
 • yhtenäinen istuinosa

 

Bambach (valmistaja Bambach, Australia)

 • korkeussäätö kaasujousella
 • istuimen kallistusmahdollisuus
 • tuolin kokonaispaino 7,8 kg
 • yhtenäinen istuinosa

Mittauksissa kaikilla koehenkilöillä oli kallistuksen säätö vakiona, tuolin korkeutta säädettiin kunkin koehenkilön pituuden mukaan.

Koehenkilöt olivat samanlaisessa asennossa kaikissa tuoleissa, reisikulma 90 astetta ja lannelordoosin kulma pyrittiin saamaan samanlaiseksi kaikille koehenkilöille. Apuna asennon vakioimisessa käytettiin kulma-astemittaa (reisikulma) ja citrometriä (lannelordoosi).

Koehenkilöt

Mittauksiin osallistui 10 vapaaehtoista tervettä koehenkilöä, 5 naista ja 5 miestä. Koehenkilöt olivat iältään 20–60 vuotta. Naisten keskipituus oli 166,4 cm ja paino 55,8 kg. Miesten keskipituus oli 175 cm ja paino 79,2 kg.

Taulukko 1. Koehenkilöiden pituudet ja painot, n=10 (naiset 1–5, miehet 6–10)

Koehenkilön nro Pituus cm Paino kg
1 164 52
2 164 56
3 167 58
4 175 63
5 162 50
6 173 80
7 176 78
8 170 78
9 170 73
10 186 87

Mittausväline

Subjektiivisessa (omatuntemus) kyselyssä käytettiin 0–10 arvoasteikkoa, jossa (0) tarkoitti huonointa mahdollista tuntemusta ja (10) parasta mahdollista tuntemusta

Istumapaineen mittauksessa käytettiin Tekscan-painemattoa (valmistaja Tekscan Inc., USA), joka mittasi henkilön istumapaineen jakautumista genitaalien, pakaroiden ja reisien alueelle.

Tulokset

Taulukko 2. Koehenkilöiden n=10 (naiset 1–5, miehet 6–10) subjektiiviset arviot istumakokemuksesta Bambach, Salli Classic and Salli MultiAdjuster -tuoleilla.

Koehenkilön nro Bambach Salli Classic Salli MultiAdjuster
1 4 8 9
2 1 5 9,5
3 8 9 7
4 5 6 9
5 5 7 9
6 1 7 9
7 4 5 9
8 6 7 9
9 7 7 9
10 2 5 8

Koehenkilöiden (keskiarvo) subjektiivinen arvio tuoleista (0–10):

Naiset (keskiarvo): Salli MultiAdjuster 8,7 Salli Classic 7,0 Bambach 4,6
Miehet (keskiarvo): Salli MultiAdjuster 8,8 Salli Classic 6,2 Bambach 4,0

Naiset (8,7) ja miehet (8,8) kokivat selvästi parhaaksi tuolimalliksi Salli MultiAdjusterin. Toiseksi parhaan arvion antoivat Salli Classicista (naiset 7,0) ja (miehet 6,2). Heikoimmaksi tuoliksi koehenkilöt kokivat Bambach-tuolin (naiset 4,6) ja miehet (4,0).

Paineiden voimakkuuden vertailu genitaalien, pakaroiden ja reisien alueella

Mitattavat tuolit olivat istuimeltaan lähes samankokoiset. Salli MultiAdjuster on kaksiosainen istuinosaltaan. Painetta ei tullut genitaalialueelle lainkaan ja vähäisesti takareisiin. Paine jakautui ainoastaan istuinluille.

Salli Classicissa on yksiosainen istuin. Istuinosan paine kohdistui genitaalialueelle ja istuinluille. Painetta ilmeni hieman takareisillä.

Bambach-tuolin istuinosan paine kohdistui genitaalialueelle ja takareisiin.

Pohdinta

Tämän tutkimuksen neuvontatilaisuudessa ennen kyselylomakkeiden täyttöä varmistettiin, että koehenkilöt ymmärsivät lomakkeen täytön. Koehenkilöt täyttivät itsearviointilomakkeen aina kunkin tuolin mittauksen jälkeen ja merkitsivät tiedon subjektiivisuuden.

Bambach-satulatuolin tuolin koehenkilöt arvioivat epämukavimmaksi. Sillä paine kohdistui voimakkaana genitaalialueille ja reisiin.

Salli Classic -tuolia käytettäessä reisiin kohdistuva paine oli pienempi kuin Bambach-tuolissa, mutta miesten häpyluun alueelle kohdistuva paine oli suurempi kuin Salli Multiadjusterissa ja epämukavuutta aiheuttava. Salli Classic soveltunee paremmin naisille kuin miehille sukupuolten genitaalianatomian erilaisuudesta johtuen.

Tutkimuksen mukaan koehenkilöt kokivat Salli MultiAdjuster -tuolin mukavimmaksi istua. Salli MultiAdjusterin kaksiosaisella tuolilla istuttaessa sukupuolielimiin kohdistuva paine on vähäinen tai olematon ja johtui ilmeisesti suurimmaksi osaksi istumisen vaikutuksesta kiristyneistä vaatteista. Mittauspaineiden mukaan verenkierto lantion alaosissa ja hermojen toiminta lienee myös häiriöttömintä tällä tuolimallilla. Myös takareiden alueelle tuli vähiten painetta verrattaessa Salli Classiciin ja Bambach-tuoleihin. Istuminen raollisella satulatuolilla näyttää mahdollistavan reisikulman pitämisen noin 45 astetta vaakatasosta alaviistoon, ilman painetta genitaalialueella ja hyvässä luonnollisessa ryhdissä.

Miesten kivesten lämpötila normaalilla tuolilla istuttaessa voi nousta 37 asteeseen. Vastaavasti satulatuolilla istuminen viilentää kivesten optimaaliseen lämpötilaan 33–34 asteeseen (Lähde 1). Keskirako ilmeisesti vielä lisää tärkeää genitaalialueen tuuletusta ja siten genitaaliterveyttä.

Istuttaessa keskiraottomalla satulatuolilla peniksen juureen kohdistuu paine, joka voi häiritä ja vaurioittaa alueen hermoja ja verisuonia. Penikseen kohdistuvasta paineesta ja sen yhteydestä erektiovaikeuksiin on tehty viimeisen 18 vuoden aikana 14 tutkimusta polkupyöräilijöiden keskuudessa. Tulokset ovat osoittaneet, että yli kolmen tunnin pyöräily viikossa on merkittävä riski saada erektiovaikeuksia (Lähteet 2–4).

Naisilla umpinaisella satulatuolilla pitkäaikainen istuminen saattaa lisätä genitaalialueen kosteutta ja lämpötilaa sekä samalla myös infektioriskiä. Raollisella Salli MultiAdjusterilla istuttaessa genitaalialue tuulettuu ja infektioiden riski voi pienentyä.

Istuminen keskiraollisella satulatuolilla mahdollistaa lantion kääntämisen eteenpäin ilman, että paine kohdistuu häpyluuhun tai sukuelimiin. Tämän vuoksi selän luonnollinen lannelordoosi säilyy koko istumisen ajan.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että istuminen raollisella Salli MultiAdjuster -tuolilla mahdollistaa lantion kääntämisen eteenpäin parhaiten näistä tuoleista ilman, että paine kohdistuu sukuelimiin tai häpyluuhun. Tämän johdosta selän notko ja koko selän ryhti on helppo säilyttää istuttaessa luonnollisessa asennossa.

Lähteet

 1. Erilaisten työistuinten vaikutus miesten kivesten lämpötilaan, Reijo Koskelo, Osmo Hänninen, Kuopion Yliopisto, 1999
 2. Only the nose knows: penile hemodynamic study of the perineum -saddle interface in men with erectile dysfunction utilizing bicycle saddles and seats with and without nose extensions. Ricardo Munarriz, Vincent Huang, Jayant Uberoi, Scott Maitland, Terry Payton, Irwin Goldstein, Institute for Sexual Medicine, Boston University, J Sex Med 2005
 3. Bicycle Riding and erectile dysfunction: an increase in interest (and concern), Vincent Huang, Ricardo Munarriz, Irwin Goldstein, Institute for Sexual Medicine, Boston University, J Sex Med 2005