Fördelning av sitt-tryck för olika stolstyper

Reijo Koskelo, PHD, forskare, 2010, SAMMANFATTNING

Inledning

Klagomål relaterade till stödjande och rörliga områden på kroppen är en av de främsta orsakerna till sjukdom. I synnerhet smärtor i nacke och rygg har ökat till en anmärkningsvärd nivå för att hindra sjuka från att kunna arbeta. I framtiden bör mer uppmärksamhet ges åt effekten av ergonomiskt sittande i förhållande till individens övergripande hälsa. De traditionella sittpositionerna resulterar i stora tryck på låren, sätet och genitalierna, vilket minskar blodcirkulationen i mjukdelar och i benen. Målet med studien var att undersöka de olika trycknivåer som orsakas av åtta olika stolar, och fördelningen av detta tryck mellan låren, sätet och genitalierna.

Metod

Nio frivilliga deltog i studien (fem kvinnor och fyra män). Snittålder på försökspersonerna var 32 år och åldersspridningen var 21-55 år. Innan några tryckmätningar gjordes, fixerades varje försökspersons knä- och höftvinkel så att den förblev i 135 grader för var och en av de olika sadelstolarna. Studier har visat att en vinkel på 135 grader är den mest lämpliga i syfte att bibehålla en frisk rygg (W. Bashir 2006). Sittvinkeln för alla försökspersoner fixerades också på tre sätt. Beroende på stol, sattes vinkeln till 90 eller 110 grader, vilket gjorde det möjligt för var och en av försökspersonerna att ha fötterna på golvet.

Man täckte för försökspersonernas ögon så att de inte i något ögonblick under studien skulle kunna se på vilken av de olika stolarna de satt. De kunde heller inte i förväg se vilka stolar som ingick i studien.

Stolsmodellerna som ingick i studien var följande:

A) Triton Activ kontorsstol med ryggstöd (Martela Oy, Finland)

B) HÅG Capisco sadelstol med ryggstöd  (HÅG/RH/RBM Group, Norge)

C) Bambach Saddle Seat sadelstol  (Bambach Saddle Seat™, Australien)

D) BackApp sadelliknande stol (Back App Europe AB, Norge)

E) Salli Classic sadelstol (Easydoing Oy, Finland)

F) Ponychair® sadelstol  (MJ Paasikivi Oy, Finland)

G) Salli Twin sadelstol (Easydoing Oy, Finland)

H) Perfect Saddle sadelstol (Support Design AB, Sweden)

Sittrycksnivåerna mättes med hjälp av Tekscans tryckmatta (Tekscan Advanced ClinSeat DB, v.5.64C, Tekscan Inc, Boston MA, USA).

Resultat

Sittrycksmätningen visade att den minsta tryckarean var när försökspersonen satt på stol G (Salli Twin) för alla försökspersoner. På stol A (Triton Active) utsattes låren och sätet för det högsta trycket. Jämförelse av de områden som utsattes för tryck visade att i fallet med stol E (Salli Classic) och G (Salli Twin) var trycket tydligt begränsat till området kring sittbenen. För de andra stolsmodellerna i studien var trycket fördelat över ett större område av försökspersonens sittområde och på deras lårmuskler. Sittryck kunde även särskilt iakttas i området kring genitalierna.

För alla försökspersoner var sittrycket kring genitalierna när de satt på den delade sadelstolen, Salli Twin, den lägsta jämfört med de andra stolsmodellerna.

Tabell 1 visar området med största trycket för varje test subject på varje stol. Tryckområdena var indelade I 5: lårmuskler (R), gluteusmuskler (P), sittben (I), bäckendiafragma (L) och genitaler (G). Området I är det mest fördelaktiga med hänsyn till blodcirkulation, metabolism och nerver.

Testperson Triton Active HÅG Capisco Bambach Saddle Seat BackApp Salli Classic Ponychair Salli Twin Perfect Saddle
1 R, P L G I
2 R, P G I L
3 R, P P L, G I
4 R, P G I L
5 R P G L I
6 R P G I L
7 R P G L I
8 R G L P I
9 R, P L, G I

Slutsats

Sittrycket som orsakas av olika stolar, plus ergonomin och användbarheten av dylika stolar är något som det hittills inte bedrivits mycket forskning på. Med tanke på förbättringarna som har gjorts vad gäller sittergonomi och sitthälsa, är det av yttersta vikt att forskning fortsätter bedrivas om effekterna av att sitta länge, med tanke på människors hälsa och deras känsla av att klara av att arbeta.

Den delade sitsen och att höjden och lutningen är justerbara på Salli Twin gör att sittrycket placeras över det minsta området på kroppen, jämfört med de andra stolarna som omfattades av studien. Det finns inte tryck på bäckenbotten eller genitalierna, vilket gör att blodcirkulationen i mjukdelarna och metabolismen i de relevanta områdena hålls aktiva. Sittpositionen är naturligt rak och benen domnar inte bort, även när man har suttit länge.