Garanti

Reklamationer: reclamation@salli.com

Salli Systems / Easydoing Oy (“Salli”) ger följande garanti för nya produkter: 10 år för sadelstolar (utom Salli Light och Salli Slim modeller 5 år); 5 år för Salli Paddler; 2 år för bord, tillbehör, Salli Riding Pad och Salli Beanbag; och 1 år för Salli Driver.

Salli Systems / Easydoing Oy (“Salli”) ger följande garanti för begagnade produkter: 5 år för sadelstolar (utom Salli Light och Salli Slim modeller 1 år); och 1 år för bord, tillbehör, Salli Riding Pad och Salli Beanbag.

Garantin gäller från inköpsdagen och täcker de konstruktionsmässiga fel, samt material- och tillverkningsfel (”Fel”), som uppträder i samband med normal inomhusanvändning av Salli-produkter (”Produkten”).

Om produkten eller en del av denna är skadad skall detta genast, eller senast inom sju (7) dagar från det att återförsäljaren/köparen har upptäckt Felet, eller borde ha upptäckt det, skriftligen meddelas Salli. Anmälningar som görs efter denna tidsgräns är inte giltiga och tillverkaren har därför ingen skyldighet gentemot återförsäljaren/köparen. Inköpsdatumet skall bevisas med Produktens serienummer och kvitto, eller via återförsäljarens eller Sallis bokföring. Garantitiden (1–10 år) börjar från och med inköpsdagen.

Garantin täcker inte skador som orsakats av:

  1. vätskor som skadar läder
  2. stol som faller eller tippar mot golvet (se bilder nedan)
  3. att Produkten har skrubbats mot hårda, grova eller vassa objekt så att skada uppstått
  4. stick av vassa föremål eller bucklor detta gett upphov till
  5. normalt slitage
  6. repor förorsakade av husdjur
  7. ändringar i produkten som gjorts av återförsäljaren eller köparen eller av annan person på deras begäran
  8. anslutning av sådana delar eller föremål till Produkten, eller användning av dessa tillsammans med Produkten, om vilkas användning inte skriftligen har överenskommits med Salli före monteringen av Produkten.

Bilder av skador som orsakat av stolens fall mot golv. Stoppningen går kanske inte sönder direkt när stolen faller utan senare när den har används ett tag. Fallet har ändå orsakat skadan och täcks därför inte av garantin.

Återförsäljaren/köparen skall på egen bekostnad skicka den felaktiga Produkten till Sallis fabrik i Rautalampi, Sallis lager eller något annat ställe om vilket parterna gemensamt kommer överens. Salli granskar utan fördröjning Produkten efter att den anlänt.

Återförsäljaren/köparen kan också sammanställa en skriftlig beskrivning av Felet, bifoga ett foto och skicka dessa uppgifter direkt till Salli per brev eller som e-post. Salli kan även betala en transportkostnad för defekt del/Produkt efter att det konstaterats att garantin täcker Felet. Salli returnerar der reparerade eller ersatta Produkten till återförsäljaren/ köparen. Om Produkten inte är felaktig, eller om garantin inte täcker Felet, skall återförsäljaren/köparen ersätta Salli för rimliga kostnader som granskningen inneburit, samt för eventuella transportkostnader.

I de fall fall leverans av den defekta Produkten till Sallis fabrik, eller utredning av garantins täckning på fodkryds av skriftligt material eller bildmaterial, är oskäligt kostsamt eller opraktiskt, bör en neutral expert anlitas för att bedöma felet. Experten skall vara godkänd av både Salli och återförsäljaren/köparen.

Vid fel som täcks av garantin skickar Salli reservdelar till återförsäljaren eller direkt till slutanvändaren. Garantin täcker inte arbets- och andra kostnader som återförsäljaren/köparen har för att installera reservdelar eller avlägsna gamla delar, men garanterar att man får tillräckliga skriftliga eller muntliga instruktioner.

Sallis garanti ersätter alla andra garantier, både skriftliga och muntliga, direkta eller indirekta. Återförsäljaren/köparen kan endast kräva reparation och ersättande av defekta Produkter som täcks av garantin enligt Sallis övervägande. Salli ansvarar inte för indirekta eller slumpmässiga skador, uppkomna skadeersättningar eller förlorade inkomster eller kunder. Salli har ingen skyldighet att följa någon garanti rörande Produkten som uppgjorts mellan återförsäljaren eller hans distributör, eller annan tredje part, och dennes kunder/köpare, vilka är tillägg till Sallis garanti eller står i strid med detta. Produktgarantin begränsar dock inte de konsumentens rättigheter som han/hon har på fodkryds av tvingande lagstiftning. Salli beviljar inte, och förbjuder härmed, alla andra garantier, lagstadgade, övriga och uttryckliga, inkluderande alla garantier rörande Produktens lämplighet för något specifikt ändamål eller dess marknadsmässighet.