Socialt ansvar

Salli systems verksamhet bygger på ansvar, och är grundat på företagets värderingar och principer för hållbar utveckling. Företaget tillverkar endast produkter som är fördelaktig för slutanvändaren, och erbjuder bästa möjliga utbildning i ergonomi till alla kunder individuellt.

Finansiellt ansvar

En stabil ekonomisk utveckling säkerställer en säker framtid samt kontinuitet i verksamheten. Företaget undviker långsiktigt ansvar. Genom att ta hand om lönsamheten i verksamheten skapar Salli Systems också grunden för dess sociala och miljömässiga ansvar.

Socialt ansvar

Socialt ansvar innebär att se till sina anställda. Salli Systems är en jämställd arbetsplats och företaget investerar i såväl den fysiska som den psykiska hälsan hos de anställda. Salli Systems vill vara en god samhällsmedborgare, vilket märks som mest i företagets attityd gentemot sina kunder och partners.

Miljöansvar

Att bevara miljön är hörnstenen i all verksamhet. Två av de viktigaste miljömålen är att minska energianvändningen och att minska mängden deponerat avfall. Detta kommer att ske genom att rationalisera energianvändningen, förnödenheter och råvaror och genom att utveckla återvinningsprocessen.

Vi har neutral koldioxidproduktion, vilket är möjligt genom att kontrollera mängden koldioxidutsläpp som orsakas av produktionsprocessen, resor och andra aktiviteter. De absorberas in i skogar och myrar som ägs av bolagets grundare. Om det behövs kommer företaget även att stödja trädplantering i regnskogarna.

Dessutom bryr vi oss om och tar ansvar för naturen på följande sätt

  • Materialet i alla våra metallfotkryss består till 85-95 % av återvunnen aluminium.
  • Vi använder spillbitar av skinn till att göra sitsar till Salli Nature -stolarna och Saddle pads för ryttare. Vi samarbetar också med Humbugi Accessories som gör hållbara smycken av våra mindre skinnspillbitar.
  • Vi använder kromfritt skinn från svenska Elmo. Bolagets avloppsvatten renas till en sådan nivå att den senare kan användas som dricksvatten.